แพทรันนิ่ง..พานักวิ่งไปท่องเที่ยวและร่วมงานวิ่งHANOI INTERNATIONAL MARATHON 2019

เวลาถึงงานวิ่ง
Loading..

HANOI INTERNATIONAL MARATHON 2019 (3 วัน 2 คืน)

กำหนดการเดินทาง

18 ตุลาคม 2562

04.00 น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 2 เคาท์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเซีย
– รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน อาหารกล่อง (1)

06.40น. ออกเดินทางสู่กรุงฮานอยโดยเที่ยวบิน FD642

08.30 น. เดินทางถึง สนามบินน่อยไบ่ กรุงฮานอย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

– เดินทางสู่ ฮาลอง ดินแดนแห่งมังกรหลับไหล ตั้งอยู่ใน จังหวัดกว่างนิงห์ มีพรมแดนร่วมกับจีนทาง
ทิศเหนือ ห่างจากกรุงฮานอยประมาณ 180 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม โดยรถโค้ชปรับอากาศ

– รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน (2)

– นั่งกระเช้า 2 ชั้น ข้ามทะเล ชมทิวทัศน์ที่แสนสวยงามของอ่าวฮาลองเบย์

– นั่งชิงช้าสวรรค์ชมสวนสนุก

– เข้าโรงแรมที่พัก
รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน (3)
หลังอาหารอิสระช๊อปปิ้งที่ ตลาดไนท์มาเก็ต

พักผ่อนตามอัธยาศัย

19 ตุลาคม 2562

รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน (4)

– เช็คเอ้าท์
เดินทางสู่ ท่าเรือ เพื่อล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติเชิญท่านสัมผัสความงดงามและสมบูรณ์
ของ อ่าวฮาลอง ที่สรรค์สร้างด้วยความงดงามดังภาพวาดโดยจิตกรเอก จนทำให้ได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์การยูเนสโก้เมื่อปี พ.ศ. 2537 สัมผัสความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ได้แต่งแต้มด้วยภูเขาหินปูนมากมาย รูปร่างแปลกตานับพันเกาะ สลับซับซ้อนเรียงตัวกันอย่างสวยงาม ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมความงามของเกาะแก่งต่าง ๆ ทั้งเกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชน ฯลฯ

– ชมถ้ำนางฟ้า หรือ ถ้ำสวรรค์ ชมหินงอกหินย้อยมากมาย ล้วนแต่สวยงาม และน่าประทับใจยิ่งนัก ถ้ำแห่งนี้เพิ่งถูกค้นพบเมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งมีการประดับแสงสี ตามผนังและมุมต่างๆ ในถ้ำ บรรยากาศภายในถ้ำท่านจะสัมผัสกับความสวยงาม ตามธรรมชาติที่เสริมเติมแต่งโดยมนุษย์ แสงสีที่ลงตัวทำให้เกิดจินตนาการรูปร่างต่างๆ มากมาย ทั้งรูปมังกร เสาค้ำฟ้าทั้ง 4 เสา รูปปีกอินทรี รูปนางฟ้า รูปคู่รักหนุ่มสาว พระพุทธรูป ฯลฯ

รับประทานอาหารกลางวัน+ไวน์แดงบนเรือ (5)

– เดินทางกลับฮานอย ไปรับเสื้อและบิบ

– ชมสะพานแสงอาทิตย์ ชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มี
ตำนานกล่าวว่าในสมัยที่เวียดนามทำสงคราม สู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้สงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที ทำให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ ได้มีปฎิหารย์ เต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งได้รับดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพื่อทำสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานั้น พระองค์ได้กลับไปทำสงคราม อีกครั้ง และได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทำให้บ้านสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแล้ว พระองค์ได้นำดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้

– ชมระบำตุ๊กตาใต้น้ำ ให้เห็นวิถีของชาวเวียตนาม ที่มักจะน้ำท่วม

รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน (6)
– เข้าโรงแรมที่พัก
พักผ่อนตามอัธยาสัย เก็บแรงไว้วิ่งพรุ่งนี้

20 ตุลาคม 2562

มอนิ่งคอล์ล เดินทางสู่จุดสตาร์ท

รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน (7)

– เช็คเอ้าท์

รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน (8)

– เที่ยวชม วิหารวรรณกรรม วัดโบราณซึ่งมีประวัติความเป็นมายาวนานนับร้อยปีและเป็น
มหาวิทยาลัยแห่งแรก อีกทั้งยังเป็นสถานที่ใช้สอบ จ้องวน ในสมัยโบราณ

– ย่านการค้าใจการค้าใจกลางเมือง ถนน 36 สาย (36 Old Streets) และตลาดค่งชวน แหล่งขายของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของกรุงฮานอย เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าต่างๆ ในย่านนี้ตามใจชอบ

ได้เวลาอันสมควรถนน เดินทางไปสนามบินนานาชาตินอยไบ

รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน (9)

20.50 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เอเซียเที่ยวบินที่ FD645

22.50 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

(หมายเหตุ: เวลา/โปรแกรม/รายการ/สถานที่ท่องเที่ยว อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

ค่าใช้จ่าย ท่านละ 17,500 บาท (ไม่รวมค่าสมัคร)
** ปรับค่าใช้จ่ายจาก 16,500 บาท เป็น 17,500 บาท เนื่องจากตั็วเครื่องบินมีการปรับราคา (ยิ่งจองช้ายิ่งแพง)

ค่าใช้จ่ายรวม:
– รถบัส หรือ รถตู้ปรับอากาศ ตาม โปรแกรม ทัวร์ และ วิ่งมาราธอน
– ค่าที่พักโรงแรม 2 คืน พักห้องละ 2 ท่าน / ค่าอาหารตามรายการ
– ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
– ค่าน้ำดื่ม ขนมให้บริการ
– ค่าภาษีสนามบินกรุงเทพฯ และ ฮานอย
– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ –ฮานอย– กรุงเทพ ชั้นประหยัด
(จองแบบ เลือกที่นั่ง,ประกัน,โหลดกระเป๋า 20 กก.)
– ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 500,000 -1,000,000 บาท ตามเงือนไขของบริษัทประกันภัย

ค่าสมัคร

EARLY BIRD January 11 – April 5 (ถ้าเต็มจำนวน จะปรับราคา)
10km (1,400 บาท)
21km (2,200 บาท)
42km (2,800 บาท)

ค่าใช้จ่ายรวมค่าสมัคร
ระยะมาราธอน 17,500+2,800 = 20,300 บาท
ระยะฮาล์ฟฯ 17,500+2,200 = 19,700 บาท
ระยะมินิ 17,500+1,400 = 18,900 บาท
** ปรับค่าใช้จ่ายจาก 16,500 บาท เป็น 17,500 บาท เนื่องจากตั็วเครื่องบินมีการปรับราคา (ยิ่งจองช้ายิ่งแพง)

หมายเหตุ: ตั๋วเครื่องบินและโรงแรม จองก่อนถูก จองช้าแพง
ถ้าจองช้า ค่าใช้จ่ายอาจเพิ่ม ตามราคาค่าเครื่องบินและค่าโรงแรม
** ปรับค่าใช้จ่ายจาก 16,500 บาท เป็น 17,500 บาท เนื่องจากตั็วเครื่องบินมีการปรับราคา (ยิ่งจองช้ายิ่งแพง)

***(รับจำนวนจำกัด) ** รับอีก 2 ท่าน

************************************************
กรณีที่จองและโอนเงินมาช้า ถ้าค่าเครื่องบินหรือค่าโรงแรมปรับราคา จะแจ้งให้ทราบ เพื่อยืนยันการจอง
** ปรับค่าใช้จ่ายจาก 16,500 บาท เป็น 17,500 บาท เนื่องจากตั็วเครื่องบินมีการปรับราคา (ยิ่งจองช้ายิ่งแพง)
************************************************

ท่านที่ต้องการร่วมเดินทางไปกับแพทรันนิ่ง
แจ้งความจำนงค์ และโอนเงินค่าใช้จ่ายมาได้ที่

**เงื่อนไขการจองและการชำระเงิน
– ชำระเงินค่ามัดจำ 10,000 บาท
– สำหรับส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 1 เดือน (ก่อนวันที่ 18 ก.ย. 62)
(เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น หากชำระเงินมัดจำแล้ว ไม่ร่วมเดินทางไปด้วย/ยกเลิก ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินมัดจำทั้งหมด)

ธนาคารกรุงไทย สาขาการท่าเรือแห่งประเทศไทย
บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี นายเกียรติศักดิ์ แหล่งอุดมสุข
บัญชีเลขที่ 384-0-17836-3

หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ช่วยส่ง
– สำเนาการโอนเงิน
– สำเนาพาสปอร์ตหน้าแรก (มีอายุเหลือ 6 เดือนก่อนวันเดินทาง)
– ระยะที่ต้องการสมัครวิ่ง
– ขนาดเสื้อ
– หมายเลขโทรศัพท์ สำหรับติดต่อกลับ

มาที่:

email :webmaster@patrunning.com หรือ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
089-7923445 (น้าแพท)

2
0
ร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้นะครับx
X