แพทรันนิ่ง..พานักวิ่งไปท่องเที่ยวและร่วมงานวิ่ง Luangprabang Ultra Trail 2023

เต็มแล้วครับ
เวลาถึงงานวิ่ง
Loading..

Luangprabang Ultra Trail (4 วัน 3 คืน)

กำหนดการเดินทาง

20 ตุลาคม 2566

04.00 น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 2 เคาท์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเซีย
– รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน อาหารบนเครื่อง (1)

06.25 น. ออกเดินทางสู่ อุดรธานี โดยเที่ยวบิน FD3348

07.30 น. เดินทางถึง สนามบินอุดรธานี หลังจากนั้นเดินทางสู่ ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาวจังหวัดหนองคาย
เพื่อทำเอกสารผ่านแดนข้ามไปประเทศ สปป. ลาว เมื่อเสร็จพิธีการเรียบร้อย
เดินทางมุ่งหน้าสู่นครหลวงเวียงจันทน์

เดินทางถืงนครหลวงเวียงจันทน์จากนั้น เข้าสักการะ เจ้าแม่สีเมือง ที่วัดศรีเมือง หรือวัดสีเมืองเป็นพระอารามหลวง
ในนครหลวงเวียงจันทน์ถือเป็น 1 ใน 5 ศรี ประกอบด้วย ศรีเมือง ศรีพูล ศรีฐาน ศรีบัวบาน และศรีหอม
ซึ่งคนลาวให้ความเคารพนับถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ จากนั้น แวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกที่ สวนประตูชัย

สวนประตูชัยนี้สร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์สถานให้กับประชาชนที่ต่อสู้และเสียชีวิตในสงครามก่อนการปฏิวัติพรรค
คอมมิวนิสต์ ประตูชัยนี้เป็นศิลปะที่ผสมผสานกันระหว่างสถาปัตยกรรมลาวและฝรั่งเศส อันเป็นสัญลักษณ์
โดดเด่นของนครหลวงเวียงจันทน์

เดินทางเข้าชม หอพระแก้ว หรือพิพิธภัณฑ์หลวงที่มีความเก่าแก่ และทรงคุณค่ายิ่งทางประวัติศาสตร์ของ สปป.ลาว
อีกทั้งองค์พระแก้วมรกตเคยประดิษฐานอยู่ที่หอพิพิธภัฌท์แห่งนี้ 214 ปี ก่อนที่จะได้ไปประดิษฐาน
ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้วในปัจจุบัน)

รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ ร้านอาหาร (2)

เข้านมัสการ พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ หรือพระเจดีย์โลกะจุฬามณี ชื่งเป็นพระธาตุใหญ่เสีเหลืองทองอร่าม
ภายในบรรจุพระบรมสาริกกระธาตุของพระพุทธเจ้า

ออกเดินทางไปสถานีรถไฟเพื่อขึ้นรถไฟความเร็วสูงเดินทางจากนครหลวงเวียงจันทน์สู่หลวงพระบาง
ใช้เวลาเดินทางประมาณสองชั่วโมง ถึงสถานีรถไฟความเร็วสูงหลวงพระบาง

เดินทางไปรับ Race pack

จากนั้น เดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก สนาแก้วบูติค 4* หรือเที่ยบเท่า

รับประทานอาหารค่ำร่วมกัน ณ ร้านอาหาร (3)

พักผ่อนตามอัธยาศัย

21 ตุลาคม 2566

รับประทารอาหารเช้าร่วมกัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)

พานักวิ่งไปยังจุด (Start/Finish ระยะ 55/104)
รถรอรับกลับ เมื่อเข้าเส้นชัย

ส่วนคนที่ไม่ได้วิ่งวันนี้ ไปเที่ยวกัน (เที่ยววันที่ 21)

เข้าชม พระราชวังหลวงพระบาง สร้างในรัชสมัยเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส
เป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝรั่งเศสและลาว เป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์
จนกระทั่งพระองค์สวรรคต ก็มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ พ.ศ.2518 ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นพิพิธภัณฑ์

จากนั้นชมหอพระบางเป็นที่ประดิษฐานพระบาง ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมือง เป็นพระพุทธรูปประทับยืน
ปางห้ามสมุทรเป็นศิลปะขอมสมัย บายน น ้าหนัก 54 กิโลกรัม เป็นทองคำ 90 เปอร์เซ็นต์

จากนั้นเดินทางไปยัง วัดวิชุนราช วัดนี้มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากวัดอื่น มีพระธาตุทรงกลมคว่ำ
ซึ่งชาวหลวงพระบางเรียกว่า พระธาตุหมากโม หรือพระธาตุแตงโม ถูกสร้างขึ้นโดยพระมเหสีของพระเจ้าวิชุนราช
เปรียบเสมือนพลังของสตรชาวลาว

จากนั้นไปยัง วัดใหม่สุวรรณภูมาราม หรือที่คนลาวเรียกสั้นๆว่า “ วัดใหม่ “ เป็นวัดที่มีกำแพงหน้าอุโบสถสวยงามที่สุด
กำแพงสีทองอร่ามนี้บอกเล่าเรื่องราวของพระเวชสันดรชาดกและรามเกียรติ์ได้อย่างดี

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (5) (คนที่ไม่ได้วิ่งวันที่ 21)

ออกเดินทางเพื่อล่องเรือไปยัง ถ้ำติ่ง ชื่งเป็นถ้ำอยู่บนหน้าผาริมแม่น้ำโขงมีสองถ้ำบนและล่าง
ถ้ำล่างสูง 60 เมตรจากหน้าน้ำมีลักษณะเป็นโพรงน้ำตื้น ๆ มีหินงอกหินย้อย มีพระพุทธรูปไม้จำนวน 2500 องค์
ส่วนใหญ่จะเป็นพระยืน มีทั้งปางประทานพร และปางห้ามญาติ สมัยโบราณเป็นที่สักการะบวงสรวงดวงวิญญาณ
ผีฟ้า ผีแถน เทวดาผาติ่ง ต่อมาพระเจ้าโพธิสารทรงเลื่อมใสพระพุทธศาสนาเป็นผู้นำพระพุทธรูปเข้ามา
และจึงทรงใช้ถ้ำติ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธ

จากนั้นขึ้นสู่เขา พูสี ชมวิว 360 องศาของเมืองหลวงพระบาง ขึ้นบันได 328 ขั้น
ตลอดทางขึ้นท่านจะได้รับกลิ่นหอมจากดอกจำปาลาว ดอกไม้ประจำชาติลาว พระธาตุเป็นรูปทรงดอกบัว
อยู่บนฐานสี่เหลี่ยมยอดประดับด้วยเศวตฉัตรทองสำริด 7 ชั้น สูงประมาณ 21 เมตร
เมื่อถึงยอดนมัสการพระธาตุพูสี เจดีย์ธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง ซึ่งคำว่า พูสี แปลว่า ฤาษี
เชื่อกันว่าเป็นภูเขาของพระฤาษี ผู้คนส่วนใหญ่จะมาขอพรกับพระฤาษี มีเสียงลือ เสียงเล่าต่อกันมาว่า
ศักดิ์สิทธิ์มาก พระธาตุนี้สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอนุรุท ประมาณพุทธศักราชปี 2337 เรียกได้ว่า มีอายุ 226 ปีมาแล้ว

รับประทานอาหารค่ำร่วมกัน ณ ร้านอาหาร (6)

เดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก

หลังอาหารต่ำ มัคคุเทศก์พาเดินเที่ยว ตลาดมืดหลวงพระบาง (ถนนคนเดิน)
ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหลวงพระบาง บนถนนบริเวณด้านหน้าหอพิพิธภัณฑ์(พระราชวังเดิม)
เป็นแหล่งรวมสินค้าพื้นเมือง โดยเฉพาะผ้าซิ่น ผ้านุ่ง ผ้าคลุมไหล่ กระเป๋า เครื่องประดับ ฯลฯ

22 ตุลาคม 2566

รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)

พานักวิ่งไปยังจุด (Start/Finish ระยะ 8/18/30)
รถรอรับกลับ เมื่อเข้าเส้นชัย

ส่วนคนที่ไม่ได้วิ่งวันนี้ ไปเที่ยวกัน (ที่เที่ยวเหมือนวันที่ 21)

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (8) (คนที่ไม่ได้วิ่งวันที่ 22)

รับประทานอาหารค่ำร่วมกัน ณ ร้านอาหาร (9)

เดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก

23 ตุลาคม 2566

06.00น ตักบาตรข้าวเหนียวตอนเช้าพร้อมเดินตลาดชมบรรยากาศวิถีชีวิตชาวหลวงพระบางตอนเช้า
** เฉพาะท่านที่ต้องการร่วมกิจกรรมตักบาตร** (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าอาหารสิ่งของตักบาตร)

รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม (10)

เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมที่พัก
เที่ยวชม วัดเชียงทอง วัดนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงสร้างในรัชสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชช่วงประมาณปี คศ 2103
ซึ่งวัดเชียงทองได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงค์ และเจ้าชีวิตศรีสว่างวัฒนา
กษัตริย์สองพระองค์สุดท้าย ชมพระอุโบสถ ที่มีศิลปะแบบล้านช้าง หลังศรแอ่นโค้งต่ำ ซ้อนกันอยู่สามชั้น
มีช่อฟ้าที่อยู่ตรงกลางของหลังคารวมกัน 17 ช่อ ถ้าเป็นคนสามัญสร้างจะมี 1-7 ช่อเท่านั้น

ชมพระพุทธรูปป่างห้ามสมุทรในอูปมูง ด้านข้างพระอุโบสถ ชมวิหารพระม่านที่ประดิษฐานพระม่าน
ผนังสีชมพู ภาพประดับกระจกสีเล่าถึงวิถีชีวิตชาวหลวงพระบาง ชมโรงราชรถออกแบบโดยเจ้ามณีวงศ์
ภายในบรรจุพระพุทธรูปแกะสลักไม้จำนวนมากที่เก็บมาจากวัดร้างต่าง ๆ

เดินทางไปช้อปปิ้งสินค้า OTOP ที่ตลาดดารา สินค้าเด่นคือเครื่องเงิน ผ้าทอมือที่มาจากแขวงหัวพัน
ชาเหนือ และหลวงพระบาง นอกจากนั้นยังมีผ้าทอมือของไทลื้อ และผ้าทอจากลาวสูง ทอเป็นผ้าซิ่น หมวก
ย่าม ฯลฯ และยังมีสินค้าประเภท โทรศัพท์มือถือจากประเทศจีน ราคาถูก วางจำหน่าย

รับประทารอาหารเที่ยงร่วมกัน ณ ร้านอาหาร (11)

เดินทางไปขื้นรถความเร็วสูงไฟเดินทางสู่นครหลวงเวียงจันทน์

เดินทางถิงด่านมิตรภาพลาว-ไทย จากนั้นให้เวลาช๊อปปี้งกันต่อที่ร้านค้าปลอดภาษี (ดา่วเรือง)
อำลานครหลวงเวียงจันทน์ ได้เวลาพอสมควร เดินทางข้ามสะพานมิตรภาพลาว-ไทยเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
ท่าอากาศยานอุดรธานี โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

18.40 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เอเซียเที่ยวบินที่ FD3357

– รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน อาหารบนเครื่อง (12)

19.45 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

(หมายเหตุ: เวลา/โปรแกรม/รายการ/สถานที่ท่องเที่ยว อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

ค่าใช้จ่าย ท่านละ 19,000 บาท (ไม่รวมค่าสมัคร)
** ราคานี้ ถึง 20 มิถุนายน เท่านั้น (ห้องพักมีจำกัดและราคาเครื่องจะปรับขึ้น)

ค่าใช้จ่ายรวม:
– รถบัส หรือ รถตู้ปรับอากาศ ตาม โปรแกรม ทัวร์ และ วิ่งมาราธอน
– ค่าที่พักโรงแรม 3 คืน พักห้องละ 2 ท่าน / ค่าอาหารตามรายการ
– ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
– ค่าน้ำดื่ม ขนมให้บริการ
– ค่าภาษีสนามบินกรุงเทพฯ และ อุดรธานี
– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ –อุดรธานี– กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด
(จองแบบ เลือกที่นั่ง,ประกัน,โหลดกระเป๋า 20 กก.)
– ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง ตามกฏหมายกรมท่องเที่ยวกำหนด

ค่าสมัคร

EARLY BIRD 1-31 May
8km (900 บาท)
18km (1,600 บาท)
30km (2,200 บาท)
55km (3,200 บาท)
104km (4,900 บาท)

REGULAR 1 Jun-30 Sep
8km (1,000 บาท)
18km (1,800 บาท)
30km (2,500 บาท)
55km (3,500 บาท)
104km (5,500 บาท)

ค่าใช้จ่ายรวมค่าสมัคร EARLY BIRD 1-31 May
8km (900 บาท)+19,000
18km (1,600 บาท)+1,9000
30km (2,200 บาท)+19,000
55km (3,200 บาท)+19,000
104km (4,900 บาท)+19,000

ค่าใช้จ่ายรวมค่าสมัคร REGULAR 1 Jun-30 Sep
8km (1,000 บาท)+19,000
18km (1,800 บาท)+19,000
30km (2,500 บาท)+19,000
55km (3,500 บาท)+19,000
104km (5,500 บาท)+19,000

***(รับจำนวนจำกัด) **
** ราคานี้ ถึง 20 มิถุนายน เท่านั้น (ห้องพักมีจำกัดและราคาเครื่องจะปรับขึ้น)

************************************************
ท่านที่ต้องการร่วมเดินทางไปกับแพทรันนิ่ง
แจ้งความจำนงค์ และโอนเงินค่าใช้จ่ายมาได้ที่

**เงื่อนไขการจองและการชำระเงิน
– ชำระเงินค่ามัดจำ 10,000 บาท
– สำหรับส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 1 เดือน (ก่อนวันที่ 18 ก.ย. 66)
(เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น หากชำระเงินมัดจำแล้ว ไม่ร่วมเดินทางไปด้วย/ยกเลิก ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินมัดจำทั้งหมด)

ธนาคารกรุงไทย สาขาการท่าเรือแห่งประเทศไทย
บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี นายเกียรติศักดิ์ แหล่งอุดมสุข
บัญชีเลขที่ 384-0-17836-3

หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ช่วยส่ง
– สำเนาการโอนเงิน
– สำเนาพาสปอร์ตหน้าแรก (มีอายุเหลือ 6 เดือนก่อนวันเดินทาง)
– หมายเลขโทรศัพท์ สำหรับติดต่อกลับ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
089-7923445 (น้าแพท)

สมัครออนไลน์ คลิกที่นี้

ถ้าจะให้แพทรันนิ่ง สมัครให้
ให้แจ้ง Email (hot mail) รหัสผ่านของ Email , ระยะวิ่ง , ขนาดเสื้อ , เลขบัตรประชาชน , กรุ๊ปเลือด

0
ร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้นะครับx
X