ทำเนียบชมรมวิ่ง

ชมรมวิ่งบางขุนเทียน
ประธานชมรม  นายสุเทพ รุ่งโรจน์กิตติกุล
รองประธาน  นายรวิกร สุวรรณประทุม
นายแสง ฤกษ์ใหม่ นายสมพงษ์ เพลินศิลป์
สถานที่ติดต่อ  72 ถนนเอกชัย
แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน
กรุงเทพฯ 10150 โทรศัพท์ 081-6512991
ชมรมสร้างสุขภาพมะขามหวานเพชรบูรณ์
ประธานชมรม  นายนิคม สังเกตุดี
เลขานุการ  ปิยนุช นุใหม่
สถานที่ติดต่อ  25 ม.5 ต.นางั่ว อ.เมือง
จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทร.0818877708
ชมรมวื่งสวนธนบุรีรมย์
ประธานชมรม นายลือชัย ต้นลาภเจริญ
รองประธาน นายวฉันต์ ผ่านสถิน
เลขานุการ นายบุญส่ง ใจอ่อน
สถานที่ติดต่อ  32/591 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ
เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140  โทรศัพ์ 081-616-6333
ชมรมคนหนองคายคนรักวิ่ง
ประธานชมรม นางจินตวี จงถาวรวุฒิ 081-9759432
เลขานุการ นายอดุลย์ ชิดไขย 088-5678900
สถานที่ติดต่อ  368 หมู่ 3 ตำบลโพธิ์ชัย
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
ชมรมวิ่งเพื่อชีวิต เวอร์ทัส 2019
ประธานชมรม นายประเสริฐ อรัญสุคนธ์
เลขานุการ นางทองพูน อรัญสุคนธ์
สถานที่ติดต่อ 112/117-119 หมู่ 8
สินทวีเซ็นเตอร์ ซอย 6 ถนนรัตนกวี แขวงจอมทอง
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 โทร. 086-8886993
ชมรม ROMMANEENARD
ประธานชมรม  นายกิตติพงษ์ ขจรปรัชญา
เลขานุการ นายปรีชา สิริวัฒน์มงคล
สถานที่ติดต่อ 58 ซ.แฉล้มนิมิตร 12
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
กรุงเทพฯ  โทรศัพท์ 081- 6349233
ชมรมวิ่งไข่มุกอันดามันภูเก็ต
ประธานชมรม  นายทวีศักดิ์ ซื่อสัตย์
เลขานุการ  นายปรีดา ตอนสี
สถานที่ติดต่อ 458/5 ถนนภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 086-6898082
ชมรมวิงป่าลั่นรันเนอร์
ประธานชมรม กฤษฎา โต๊ะเฮง
เลขานุการ รุ่งรัตน์ กฤษดาธานนท์
สถานที่ติดต่อ (ประธาน) 081-9959814
ชมรมวิ่ง แมงเม่ารันเนอร์
ประธานชมรม สรวิศ สุวรรณช่าง
เลขานุการ อนุสรณ์ อานามวัฒน์
สถานที่ติดต่อ สนามกีฬาดอนคาน
(ประธาน) 098-2598128
ชมรมวิง คิงคองโฟน 5 รันเนอร์
ประธานชมรม โกวิทย์ ป้อมอารีย์
เลขานุการ กัญญ์ณัชกุล ตอนสุข
สถานที่ติดต่อ 331/1    ต.คลองกระแซง  อ.เมือง
จ. เพชรบุรี  76000  โทรศัพท์ 086-5152845
ชมรมเดิน-วิ่งสวนหนองจอก
ประธานชมรม นายพูลสุข ทองสุข
เลขานุการ ร.อ. หญิง อรุณี หลายพสุ
สถานที่ติดต่อ (ประธาน 089-0092310)
(เลขานุการ 081-8472448)
ชมรมนักวิ่งสมาคมแต้จิ๋ว
ประธานชมรม นายวิชิต พรพระตั้ง
เลขานุการ นายสหวัชร ทองเพ็ง
รองประธาน ฝ่ายการเงิน นายสมยศ เจนวิวัฒน์สกุล
รองประธาน ฝ่ายบริหาร นายประพันธ์ มณีศรีเดช
รองประธาน ฝ่ายสถานที่ นายณัฎฐ์โภคิน โกวรพันธ์
รองประธาน ฝ่ายประชาสัมพันธ์ นายสมพล โตพิพัฒน์
รองประธานฝ่ายส่งเสริมการวิ่ง นายเกษม ธาราทองรัตนะ
สถานที่ติดต่อ สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย
ถนนจันทน์ 24 ซ.เย็นจิต ทุ่งวัดดอน สาทร กรุงเทพฯ 10120
X