แพทรันนิ่ง..พานักวิ่งไปท่องเที่ยวและร่วมงานวิ่งVietnam Mountain Marathon 2024 (SAPA)

เวลาถึงงานวิ่ง
Loading..

Vietnam Mountain Marathon 2024 (20-23 ก.ย. 67 = 4 วัน 3 คืน)

กำหนดการเดินทาง

วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2567
04.00 น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 2 ประตู 3 เคาท์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเซีย
06.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงฮานอยโดยเที่ยวบิน FD642
– รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน (อาหารบนเครื่อง) (1)

08.30 น. เดินทางถึง สนามบินน่อยไบ่ กรุงฮานอย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
มีเจ้าหน้่าที่และมัคคุเทศท้องถิ่่น รอต้อนรับ

– เดินทางไปยังเมืองซาปา ซึ่งถูกสร้างเป็นเมืองตากอากาศของชาวฝรั่งเศสที่เข้ามาปกครองในสมัยอาณานิคม พ.ศ.2465
และได้มีการสร้างสถานีภูเขาขึ้น เพราะด้วยเมืองซาปาโอบล้อมด้วยขุนเขาน้อยใหญ่ จึงทำให้เมืองซาปาเป็นเมืองที่มีอากาศเย็นสบายตลอดปี
ปัจจุบันซาปาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของเวียดนาม โดยใช้เวลา 4-5 ชั่วโมง ในการเดินทางด้วยรถโค้ชปรับอากาศ

– รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน (2)

– เดินทางไปเที่ยวชมหมู่บ้านก๊าตก๊าต หมู่บ้านชาวเขาแห่งซาปา
– สมควรแก่เวลา เดินทางไปรับเสื้อรับเบอร์วิ่ง

– รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน (3)

– เข้าโรงแรมที่พัก
พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2567

– รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)

– นักวิ่งระย 21 กม. เดินทางไปร่วมการแข่งขัน โดยรถจะไปส่งที่จุดที่ผู้จัดได้จัดเตรียมรถไว้รับส่งนักวิ่งไปยังจุดปล่อยตัว

– นักวิ่งระยะ 10 กม.และผู้ที่ไปท่องเที่ยวไม่ได้วิ่ง
เดินทางไปชมสะพานแก้วมังกรเมฆ เป็นสะพานแก้วใสแห่งแรกของเวียดนาม จะได้สัมผัสกับบรรยากาศแบบวิวพาโนรามา 360 องศา
ท้าทายความสูงจากระดับน้ำทะเล 2000 เมตร มีระบบลิฟท์แก้วสูงถึง 300 เมตร ชมทัศนียภาพได้สุดลูกหูลูกตา

– รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน (5)

เดินทางสู่ สถานีรถไฟฟ้า ซาปาสเตชั่น ให้คณะเดินทางโดยรถไฟจากสถานีซาปา ไปยังอีกหนึ่งสถานี เพื่อเดินทางต่อโดยกระเช้าไฟฟ้า
โดยใช้เวลาเดินทาง 15-20 นาที ระหว่างที่เดินทางสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองซาปา นาขั้นบันได เมฆหมอกที่ลอยตัวอยู่เหนืออากาศ
สามารถถ่ายรูปได้ตามอัธยาสัย จากนั้นจะขึ้นกระเช้าไฟฟ้า เพื่อขึ้นสู่ยอดเขา ฟานซิปัน ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในอินโดจีน กระเช้าติดกระจกใส
สามารถมองเห็นวิวเมืองซาปาและความสวยงามของธรรมชาติได้ 360 องศา ชมความงามของป่าไม้ แม่น้ำลำธารน้อยใหญ่ วิวของนาขั้นบันได
ที่สวยงาม และขึ้น ชื่อของเมืองซาปา สลับไปกลับหมู่บ้านของชาวเขารวมถึงภูเขาและม่านหมอกที่เรียงตัวซ้อนกันเป็นฉากหลังที่สวยงาม
ยอดเขาฟานซิปัน ได้รับฉายาว่า หลังคาแห่งอินโดจีน อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 3.143 กิโลเมตร จากนั้นชมบรรยากาศเพื่อพิชิตยอดเขาฟานซิปัน
และมองเห็นทิวทิศน์ของยอดเขาฮัมรอง

เดินทางไปยังโมอาน่าคาเฟ จุดเช็คอินแห่งใหม่ของซาปา คล้ายประตูสวรรค์ของบาหลี ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับมุมน่ารัก ๆ เช่นบันไดมือ
มุมเล่นชิงช้า มุมเล่นเปัยโน หรือโซนนั่งพักบนต้นไม้ เห็นวิวจากมุมสูงภูเขาอันสวยงาม นอกจากนี้ยังมีเครื่องดื่มจำหน่ายให้ท่านได้อิสรภาพกับวิวสวยงาม

– รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน (6)

– เข้าโรงแรมที่พัก
พักผ่อนตามอัธยาศัย

– ตลาดไนท์บาร์ซ่า

(คณะนักวิ่ง 21 กม. ที่เข้าเส้นชัยแล้ิว เดินทางมายังจุดที่ผู้จัดได้จัดเตรียมรถไว้รับส่งนักวิ่ง
จะมีเจ้าหน้่าที่และมัคคุเทศท้องถิ่่น มารับไปสมทบกับคณะใหญ่)

วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2565

– รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)

นักวิ่งระยะ 10 กม. เดินทางไปร่วมการแข่งขัน โดยรถจะไปส่งที่จุดที่ผู้จัดได้จัดเตรียมรถไว้รับส่งนักวิ่ง

– นักวิ่งระยะ 21 กม.และผู้ที่ไปท่องเที่ยวไม่ได้วิ่ง
เดินทางไปชมสะพานแก้วมังกรเมฆ เป็นสะพานแก้วใสแห่งแรกของเวียดนาม จะได้สัมผัสกับบรรยากาศแบบวิวพาโนรามา 360 องศา
ท้าทานความสูงจากระดับน้ำทะเล 2000 เมตร มีระบบลิฟท์แก้วสูงถึง 300 เมตร ชมทัศนียภาพได้สุดลูกหูลูกตา

– รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน (8)

เดินทางสู่ สถานีรถไฟฟ้า ซาปาสเตชั่น ให้คณะเดินทางโดยรถไฟจากสถานีซาปา ไปยังอีกหนึ่งสถานี เพื่อเดินทางต่อโดยกระเช้าไฟฟ้า
โดยใช้เวลาเดินทาง 15-20 นาที ระหว่างที่เดินทางสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองซาปา นาขั้นบันได เมฆหมอกที่ลอยตัวอยู่เหนืออากาศ
สามารถถ่ายรูปได้ตามอัธยาสัย จากนั้นจะขึ้นกระเช้าไฟฟ้า เพื่อขึ้นสู่ยอดเขา ฟานซิปัน ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในอินโดจีน กระเช้าติดกระจกใส
สามารถมองเห็นวิวเมืองซาปาและความสวยงามของธรรมชาติได้ 360 องศา ชมความงามของป่าไม้ แม่น้ำลำธารน้อยใหญ่ วิวของนาขั้นบันได
ที่สวยงาม และขึ้น ชื่อของเมืองซาปา สลับไปกลับหมู่บ้านของชาวเขารวมถึงภูเขาและม่านหมอกที่เรียงตัวซ้อนกันเป็นฉากหลังที่สวยงาม
ยอดเขาฟานซิปัน ได้รับฉายาว่า หลังคาแห่งอินโดจีน อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 3.143 กิโลเมตร จากนั้นชมบรรยากาศเพื่อพิชิตยอดเขาฟานซิปัน
และมองเห็นทิวทิศน์ของยอดเขาฮัมรอง

เดินทางไปยังโมอาน่าคาเฟ จุดเช็คอินแห่งใหม่ของซาปา คล้ายประตูสวรรค์ของบาหลี ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับมุมน่ารัก ๆ เช่นบันไดมือ
มุมเล่นชิงช้า มุมเล่นเปัยโน หรือโซนนั่งพักบนต้นไม้ เห็นวิวจากมุมสูงภูเขาอันสวยงาม นอกจากนี้ยังมีเครื่องดื่มจำหน่ายให้ท่านได้อิสรภาพกับวิวสวยงาม

– รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน (9)

– เข้าโรงแรมที่พัก
พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2567

– รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม (10)

– เช็คเอ้าท์ เดินทางกลับฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม

– รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน (11) (บุฟเฟ่ต์นานาชาติ)

ก่อนขึ้นเครื่องไปช้อปปิ้งกันที่ถนนสาย 36

– เดินทางสู่สนามบินนอยไบ เนื่องจากเวลาจำกัด จะรับประทานอาหารว่าง ขนมปังฝรั่งเศส หรืออีกชื่อหนึ่งของเวียดนามคือ บันหมี่ อันลือชื่อและอร่อยของเวียดนาม

20.50 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เอเซียเที่ยวบินที่ FD645

– รับประทานอาหารเเย็นร่วมกัน (12) (อาหารบนเครื่อง)

22.40 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

(โปรแกรม สถานที่ท่องเที่ยว และเวลา อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม)

ปีนี้ค่าใช้จ่ายปรับขึ้น เพราะราคาเครื่องบินขึ้นสูงกว่าเดิม
ค่าใช้จ่าย ท่านละ 22,000 บาท (ไม่รวมค่าสมัคร)
ถ้าจองหลังวันที่ 20 ก.พ. ปรับราตาเป็น 23,000 บาท (ค่าเครื่องบินจะขึ้นราคา)
ค่าใช้จ่ายรวม:
– รถบัส หรือ รถตู้ปรับอากาศ ตาม โปรแกรม ทัวร์ และ วิ่งมาราธอน
– ค่าที่พักโรงแรม 3 คืน พักห้องละ 2 ท่าน / ค่าอาหารตามรายการ (พักเดี่ยวจ่ายเพิ่มคืนละ 1400 บาท)
– ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
– ค่าน้ำดื่ม ขนมให้บริการ
– ค่าทิปไกด์
– ค่าภาษีสนามบินกรุงเทพฯ และ ฮานอย
– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ –ฮานอย– กรุงเทพ ชั้นประหยัด
(จองแบบ เลือกที่นั่ง,ประกัน,โหลดกระเป๋า 20 กก.)
– ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 500,000 -1,000,000 บาท ตามเงือนไขของบริษัทประกันภัย

ค่าสมัครปี 2024
EARLY BIRD FEE (1-29/02/2004)
10km (2100 บาท)
21km (3900 บาท)

STANDARD FEE (From (1/3/2024)
10km (2500 บาท)
21km (4600 บาท)

**ค่าสมัคร จะต้องโอนให้เมื่อสมัครเรียบร้อยแล้ว
เมื่อสมัครให้เรียบร้อยแล้ว จะแจ้งยอดค่าสมัคร**

************************************************
กรณีที่จองและโอนเงินมาช้า ถ้าค่าเครื่องบินหรือค่าโรงแรมปรับราคา จะแจ้งให้ทราบ เพื่อยืนยันการจอง
************************************************

ท่านที่ต้องการร่วมเดินทางไปกับแพทรันนิ่ง
แจ้งความจำนงค์ และโอนเงินค่าใช้จ่ายมาได้ที่

**เงื่อนไขการจองและการชำระเงิน
– ชำระเงินค่ามัดจำ 10,000 บาท
– สำหรับส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 1 เดือน (ก่อนวันที่ 15 สิงหาคม 67)
(เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น หากชำระเงินมัดจำแล้ว ไม่ร่วมเดินทางไปด้วย/ยกเลิก ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินมัดจำทั้งหมด)

ธนาคารกรุงไทย สาขาการท่าเรือแห่งประเทศไทย
บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี นายเกียรติศักดิ์ แหล่งอุดมสุข
บัญชีเลขที่ 384-0-17836-3

หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ช่วยส่ง
– สำเนาการโอนเงิน
– สำเนาพาสปอร์ตหน้าแรก (มีอายุเหลือ 6 เดือนก่อนวันเดินทาง)
– ระยะที่ต้องการสมัครวิ่ง
– ขนาดเสื้อ
– หมายเลขโทรศัพท์ สำหรับติดต่อกลับ

มาที่: ไลน์ น้าแพท (0897923445) แอดไลน์ใหม่ช่วยแจ้งด้วย ผมจะมองไม่เห็น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
089-7923445 (น้าแพท)

***(รับจำนวนจำกัด)

10 km ให้เวลา 5 ชั่วโมง
Start time: 7:00AM, Sunday, 22-09-2024
CUT-OFF: 8:30AM at CP1 – 12:00PM at FINISH

21 km, ให้เวลา 18 ชั่วโมง
Start time: 6:00AM, Saturday, 21-09-2024
CUT-OFF: 08:30PM at CP6 – 10:00PM at CP7 – 11:59PM at FINISH

MANDATORY KIT จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งครับ

ผู้ร่วมเดินทางทริปที่แล้ว 63 ท่าน

0
ร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้นะครับx
X