แพทรันนิ่ง..พานักวิ่งไปท่องเที่ยวและร่วมงานวิ่งVietnam Mountain Marathon (SAPA)

เต็มแล้วครับ ม่านที่สมัครไม่ทัน เป็นปีหน้าครับ
เวลาถึงงานวิ่ง
Loading..

Vietnam Mountain Marathon 2022 (4 วัน 3 คืน)

กำหนดการเดินทาง

(ปีนี้ ไม่ได้ไปครับ ไปดานังแทนครับ จะไปปีหน้าครับ)

วันศุกร์ที่ x กันยายน 256x

04.00 น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 2 ประตู 3 เคาท์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเซีย
06.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงฮานอยโดยเที่ยวบิน FD642
– รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน (อาหารบนเครื่อง) (1)

08.30 น. เดินทางถึง สนามบินน่อยไบ่ กรุงฮานอย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
มีเจ้าหน้่าที่และมัคคุเทศท้องถิ่่น รอต้อนรับ

– เดินทางไปยังเมืองซาปา ซึ่งถูกสร้างเป็นเมืองตากอากาศของชาวฝรั่งเศสที่เข้ามาปกครองในสมัยอาณานิคม พ.ศ.2465
และได้มีการสร้างสถานีภูเขาขึ้น เพราะด้วยเมืองซาปาโอบล้อมด้วยขุนเขาน้อยใหญ่ จึงทำให้เมืองซาปาเป็นเมืองที่มีอากาศเย็นสบายตลอดปี
ปัจจุบันซาปาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของเวียดนาม โดยใช้เวลา 4-5 ชั่วโมง ในการเดินทางด้วยรถโค้ชปรับอากาศ

– รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน (2)

– เดินทางไปเที่ยวชมหมู่บ้านก๊าตก๊าต หมู่บ้านชาวเขาแห่งซาปา
– สมควรแก่เวลา เดินทางไปรับเสื้อรับเบอร์วิ่ง

– รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน (3)

– เข้าโรงแรมที่พัก
พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันเสาร์ที่ x กันยายน 256x

– รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)

– นักวิ่งระย 21 กม. เดินทางไปร่วมการแข่งขัน โดยรถจะไปส่งที่จุดที่ผู้จัดได้จัดเตรียมรถไว้รับส่งนักวิ่งไปยังจุดปล่อยตัว

– นักวิ่งระยะ 10,15 กม.และผู้ที่ไปท่องเที่ยวไม่ได้วิ่ง
เดินทางไปยังน้ำตกสีเงิน Silver Fall เป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดในเมืองซาปา
น้ำตกไหลจากยอดเขาฟานซิปัน สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนจากระยะไกล มีความสูงประมาณ 100 เมตร มีหลายระดับสายน้ำลัดเลาะ
ตามหน้าผาลงมาอย่างสวยงาม

– รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน (5)

เดินทางสู่ สถานีรถไฟฟ้า ซาปาสเตชั่น ให้คณะเดินทางโดยรถไฟจากสถานีซาปา ไปยังอีกหนึ่งสถานี เพื่อเดินทางต่อโดยกระเช้าไฟฟ้า
โดยใช้เวลาเดินทาง 15-20 นาที ระหว่างที่เดินทางสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองซาปา นาขั้นบันได เมฆหมอกที่ลอยตัวอยู่เหนืออากาศ
สามารถถ่ายรูปได้ตามอัธยาสัย จากนั้นจะขึ้นกระเช้าไฟฟ้า เพื่อขึ้นสู่ยอดเขา ฟานซิปัน ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในอินโดจีน กระเช้าติดกระจกใส
สามารถมองเห็นวิวเมืองซาปาและความสวยงามของธรรมชาติได้ 360 องศา ชมความงามของป่าไม้ แม่น้ำลำธารน้อยใหญ่ วิวของนาขั้นบันได
ที่สวยงาม และขึ้น ชื่อของเมืองซาปา สลับไปกลับหมู่บ้านของชาวเขารวมถึงภูเขาและม่านหมอกที่เรียงตัวซ้อนกันเป็นฉากหลังที่สวยงาม
ยอดเขาฟานซิปัน ได้รับฉายาว่า หลังคาแห่งอินโดจีน อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 3.143 กิโลเมตร จากนั้นชมบรรยากาศเพื่อพิชิตยอดเขาฟานซิปัน
และมองเห็นทิวทิศน์ของยอดเขาฮัมรอง

– รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน (6)

– เข้าโรงแรมที่พัก
พักผ่อนตามอัธยาศัย

– ตลาดไนท์บาร์ซ่า

(คณะนักวิ่ง 21 กม. ที่เข้าเส้นชัยแล้ิว เดินทางมายังจุดที่ผู้จัดได้จัดเตรียมรถไว้รับส่งนักวิ่ง
จะมีเจ้าหน้่าที่และมัคคุเทศท้องถิ่่น มารับไปสมทบกับคณะใหญ่)

วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565

– รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)

นักวิ่งระยะ 10,15 กม. เดินทางไปร่วมการแข่งขัน โดยรถจะไปส่งที่จุดที่ผู้จัดได้จัดเตรียมรถไว้รับส่งนักวิ่ง

– นักวิ่งระยะ 21 กม.
เดินทางไปยังน้ำตกสีเงิน Silver Fall เป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดในเมืองซาปา
น้ำตกไหลจากยอดเขาฟานซิปัน สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนจากระยะไกล มีความสูงประมาณ 100 เมตร มีหลายระดับสายน้ำลัดเลาะ
ตามหน้าผาลงมาอย่างสวยงาม

– รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน (8)

เดินทางสู่ สถานีรถไฟฟ้า ซาปาสเตชั่น ให้คณะเดินทางโดยรถไฟจากสถานีซาปา ไปยังอีกหนึ่งสถานี เพื่อเดินทางต่อโดยกระเช้าไฟฟ้า
โดยใช้เวลาเดินทาง 15-20 นาที ระหว่างที่เดินทางสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองซาปา นาขั้นบันได เมฆหมอกที่ลอยตัวอยู่เหนืออากาศ
สามารถถ่ายรูปได้ตามอัธยาสัย จากนั้นจะขึ้นกระเช้าไฟฟ้า เพื่อขึ้นสู่ยอดเขา ฟานซิปัน ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในอินโดจีน กระเช้าติดกระจกใส
สามารถมองเห็นวิวเมืองซาปาและความสวยงามของธรรมชาติได้ 360 องศา ชมความงามของป่าไม้ แม่น้ำลำธารน้อยใหญ่ วิวของนาขั้นบันได
ที่สวยงาม และขึ้น ชื่อของเมืองซาปา สลับไปกลับหมู่บ้านของชาวเขารวมถึงภูเขาและม่านหมอกที่เรียงตัวซ้อนกันเป็นฉากหลังที่สวยงาม
ยอดเขาฟานซิปัน ได้รับฉายาว่า หลังคาแห่งอินโดจีน อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 3.143 กิโลเมตร จากนั้นชมบรรยากาศเพื่อพิชิตยอดเขาฟานซิปัน
และมองเห็นทิวทิศน์ของยอดเขาฮัมรอง

– เช็คเอ้าท์ เดินทางกลับฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม

– รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน (9) (บุฟเฟ่นานจาชาติ)

– เข้าโรงแรมที่พัก
พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันจันทร์ที่ x กันยายน 256x

– รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม (10)

– เช็คเอ้าท์

– เดินทางไปยัง เมืองนิงห์บิงห์ ซึ่งเป็นเมืองชนบทเล็ก อยู่ทางใต้ของกรุงฮานอย เป็นเมืองที่มีความโดดเด่นทางธรรมชาติ
มีพื้นที่เป็นที่ลุ่มชุ่มด้วยน้ำอันกว้างใหญ่ จนได้รับขนานนามว่า “อ่าวฮาลางบนแผ่นดินใหญ่” หรือ “ฮาลองบก”
เป็นเมืองที่มีภูมิทัศน์อันประกอบด้วย เทือกเขา เนินเขาหินปูน ที่ราบต่ำ พื้นนาข้าว ที่ล้อมรอบด้วยยอดเขาถึง 99 ยอดด้วยกัน

จากนั้น ไปนั่งเรือพายกัน (นั่งลำละ 4 ท่าน) ไปตามลำน้ำที่ลัดเลี้ยวไปตามหุบเขา เป็นบรรยากาศที่ดีมาก ระหว่างทางจะได้ชมทัศนียภาพ
ที่มีภูเขารูปทรงต่าง ๆ ล้อมรอบอันตื่นตาตื่นใจ มึความสวยงามไม่แพ้ “กุ้ยหลินเมืองจีน” เจ้าหน้าที่เรือจะนำเรือลอดไปตามถ้ำ
และไปโผล่อีกด้านหนึ่งเพื่อชมทัศนียภาพถึง 3 ถ้ำ จึงเป็นที่มาของชื่อ ตามก๊อก Tam Coc ซึ่งภาษาเวียดนามหมายถึง 3 ถ้ำ นั่นเอง
แต่คนไทยเราเรียกว่า “ฮาลองบก” การนั่งเรือชมฮาลองบกนี้ ทำให้เห็นสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเวียดนาม ว่ามีวิถีชีวิตที่ใกล้กับธรรมชาติ
โดยเฉพาะเรื่องน้ำที่ถือว่าเป็นหัวใจหลักของอาชีพเกษตรกรรม

– ไปชมวัดบ๋ายดิ่ง ซึ่งเป็นวัดอันลือชื่อของเวียดนาม

– รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน (11)
เดินทางกลับฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม เพื่อขึ้นเครื่องบินกลับกัน ก่อนขึ้นเครื่องไปช้อปปิ้งกันที่ถนนสาย 36

– เดินทางสู่สนามบินนอยไบ เนื่องจากเวลาจำกัด จะรับประทานอาหารว่าง ขนมปังฝรั่งเศส หรืออีกชื่อหนึ่งของเวียดนามคือ บันหมี่ อันลือชื่อและอร่อยของเวียดนาม

20.50 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เอเซียเที่ยวบินที่ FD645

– รับประทานอาหารเเย็นร่วมกัน (12) (อาหารบนเครื่อง)

22.40 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

(โปรแกรม สถานที่ท่องเที่ยว และเวลา อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม)

ค่าใช้จ่าย ท่านละ 19,500 บาท (ไม่รวมค่าสมัคร)
ค่าใช้จ่ายรวม:
– รถบัส หรือ รถตู้ปรับอากาศ ตาม โปรแกรม ทัวร์ และ วิ่งมาราธอน
– ค่าที่พักโรงแรม 3 คืน พักห้องละ 2 ท่าน / ค่าอาหารตามรายการ
– ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
– ค่าน้ำดื่ม ขนมให้บริการ
– ค่าทิปไกด์
– ค่าภาษีสนามบินกรุงเทพฯ และ ฮานอย
– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ –ฮานอย– กรุงเทพ ชั้นประหยัด
(จองแบบ เลือกที่นั่ง,ประกัน,โหลดกระเป๋า 20 กก.)
– ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 500,000 -1,000,000 บาท ตามเงือนไขของบริษัทประกันภัย

ค่าสมัครตอนสมัครเมื่อปี 2020 (ส่วนค่าสมัครใหม่ แจ้งให้ผู้สมัครทราบแล้ว)
EARLY BIRD FEE (28/3-11/4/2022) (อัตราแลกเปลี่ยนของแต่ละท่าน คำนวณในวันสมัครวิ่ง)
10km USD 35
15km USD 50
21km USD 109

STANDARD FEE (From 12/4/2022)
10km USD 35
15km USD 50
21km USD 129

************************************************
กรณีที่จองและโอนเงินมาช้า ถ้าค่าเครื่องบินหรือค่าโรงแรมปรับราคา จะแจ้งให้ทราบ เพื่อยืนยันการจอง
************************************************

ท่านที่ต้องการร่วมเดินทางไปกับแพทรันนิ่ง
แจ้งความจำนงค์ และโอนเงินค่าใช้จ่ายมาได้ที่

**เงื่อนไขการจองและการชำระเงิน
– ชำระเงินค่ามัดจำ 10,000 บาท
– สำหรับส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 1 เดือน (ก่อนวันที่ 7 สิงหาคม 65)
(เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น หากชำระเงินมัดจำแล้ว ไม่ร่วมเดินทางไปด้วย/ยกเลิก ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินมัดจำทั้งหมด)

ธนาคารกรุงไทย สาขาการท่าเรือแห่งประเทศไทย
บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี นายเกียรติศักดิ์ แหล่งอุดมสุข
บัญชีเลขที่ 384-0-17836-3

หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ช่วยส่ง
– สำเนาการโอนเงิน
– สำเนาพาสปอร์ตหน้าแรก (มีอายุเหลือ 6 เดือนก่อนวันเดินทาง)
– ระยะที่ต้องการสมัครวิ่ง
– ขนาดเสื้อ
– หมายเลขโทรศัพท์ สำหรับติดต่อกลับ

มาที่: ไลน์ น้าแพท (0897923445)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
089-7923445 (น้าแพท)

***(เต็มแล้วครับ)

0
ร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้นะครับx
X