แพทรันนิ่ง..พานักวิ่งไปท่องเที่ยวและร่วมงานวิ่ง MANULIFE DANANG INTERNATIONAL MARATHON 2023

เต็มแล้วครับ ท่านที่สมัครไม่ทัน เป็นปีหน้าครับ
เวลาถึงงานวิ่ง
Loading..

MANULIFE DANANG INTERNATIONAL MARATHON 2023 (4 วัน 3 คืน)

กำหนดการเดินทาง

วันพฤหัสที่ 3 สิงหาคม 2566

04.00 น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 2 เคาท์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเซีย

07.25 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติดานังโดยเที่ยวบิน FD…

– รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน (อาหารบนเครื่อง) (1)

09.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม ดานัง (Danang) เมืองท่าติดทะเลที่มีขนาดใหญ่
เป็นอันดับ 4 ของเวียดนาม ตั้งอยู่ระหว่างกรุงฮานอยกับนครโฮจิมินท์ (เวลาท้องถิ่นที่เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย)
ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว มีเจ้าหน้่าที่และมัคคุเทศท้องถิ่่น รอต้อนรับ

– เดินทางสู่เมืองเว้ เมืองหลวงอันเก่าแก่ของเวียดนามโดยรถโค้ชปรับอากาศ ไปตามทางถนนเรียบชายฝั่งทะเลตะวันตก
ลอดอุโมงค์ฮายวาน ซึ่งเป็นอุโมงค์ที่เจาะทะลุภูเขามีความยามกว่า 6,280 ม.

– รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน (2)

– หลังจากนั้นนำท่านชมวัดเทียนมู่ วัดชื่อดังเมืองเว้ ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางพุทธนิกายมหายาน ที่มีอายุเก่าแก่หลายร้อยปี
มีเจดีย์ทรงเก๋งจีน 8 เหลี่ยม 7 ชั้น ฝั่งซ้ายขวามีศิลาจารึก และระฆังสำหริดขนาดใหญ่ หนักถึง 2,000 ก.ก
นอกจากนี้ยังมีรถออสตินสีฟ้าของอดีตเจ้าอาวาสองค์ที่เคยเผาตัวเองกลางกรุงโฮจิมินห์ เพื่อประท้วงการบังคับให้ประชาชน
ไปนับถือศาสนาคริสต์ของรัฐบาลโงดินเยี่ยม เป็นสิ่งที่มีความสำคัญทางประวัติศาาสตร์และการเมืองของประเทศเวียดนาม
ในยุคสงคราม ปัจจุบันรถออสตินสีฟ้าคันนั้นได้ถูกเก็บรักษาและจัดแสดงไว้ภายในวัดแห่งนี้

– นำท่านสู่ตลาดดงบา ซึ่งเป็นตลาดขายสินค้าขนาดใหญ่ที่มีขื่อเสียงของเมืองเว้ ให้ได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลาพาท่านไปล่องเรือมังกร โดยเรือจะล่องไปตามแม่น้ำหอม ให้ท่านได้ชมบรรยากาศและความเป็นอยู่สองฝากฝั่ง
พร้อมชมการแสดงดนตรีพื้นเมืองที่เป็นมรดกโลกทางด้านวัฒธรรม จากสาวสวยชาวเวียดนาม ถือได้ว่าเป็นการแสดงที่งดงามเวลามาเที่ยวเมืองเว้

เสร็จแล้วพาท่านไปรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน ณ.ภัตตาคาร (3)
– เข้าโรงแรมที่พัก
พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566

– รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)

– นำท่านชมพระราชวังโบราณไดโน้ย พระราชวังแห่งสุดท้ายของเวียดนามที่องค์การยูเนสโกประกาศให้เป็นแหล่งมรดกโลก
เป็นที่ประทับของราชวงศ์องค์สุดท้ายของประเทศเวียดนาม คือราชวงค์เหงี่ยน มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามใหญ่โตอลังการเป็นอย่างยิ่ง

3 ส่วนของพระราชวัง ได้แก่
– กำแพงรอบนอกป้องกันตัวพระราชวังที่่รียกว่ากิงถั่น ที่ทำการของพระองค์กับเสนาธิการและแม่ทัพ
– ท้องพระโรงที่เรียกว่านครจักพรรคฺไถหว่า
– ส่วนที่สำคัญที่สุด คือพระราชวังต้องห้ามเป็นที่ประทับของพระองค์พระราชินีนางสนมและกลุ่มคนรับใช้เป็นขันทีที่เรียกกันว่า ตื๋อกั๋มถั่น

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับเมืองดานังระหว่างทางแวะชมร้านเยื่อไม้ไผ่เป็นร้านของฝาก
ที่มีเอกลักษณ์สินค้าที่ผลิตมาจากเยื่อไม้ไผ่และสินค้าพื้นเมือง

– รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน ณ.ภัตตาคาร (5)

– เดินทางสู่เมืองฮอยอัน ระหว่างทางแวะชมบ้านแกะสลักหินอ่อนที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกในงานฝีมือการแกะสลักหินอ่อนหินหยก

– นำท่านสู่หมู่บ้านกั๊มทาน เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่ในเมืองฮอยอัน ภายในจะเป็นสวนมะพร้าว และมีแม่น้ำล้อมรอบ
ในปัจจุบันอาชีพหลักของคนที่นี้จะประกอบอาชีพทำการประมง ไปสัมผัสกับประสบการณ์อันน่าตื่นเต้นสนุกสนานสุดมันส์
กับกิจกรรมล่องเรือกระด้ง ท่านจะได้รับชมวัฒนธรรมอันสวยงาม ของชาวท้องถิ่นและระหว่างล่องเรือกระด้งอยู่นั้นชาวบ้านที่นี้
จะมีการขับร้องเพลงพื้นเมือง และนำไม้พายเรือมาเคาะเพื่อประกอบเป็นจังหวะดนตรี

– จากนั้นนำท่านสู่ cafe chic chilllax ถ่ายรูปเก๋ ชิมกาแฟเช็คอิน cafe กลางทุ่งนาเขียวขจีวิวหลักล้านที่ไม่ควรพลาด

– นำท่านสู่เมืองมรดกโลกฮอยอัน ซึ่งเป็นเมืองทางวัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก ซึ้งมนต์เสน่ห์อยู่ที่
บ้านโบราณ ซึ่งอายุเก่าแก่กว่า 200 ปี มีหลังคาทรงกระดองปูแบบเฉพาะของเมืองฮอยอัน

– ชมย่านการค้าเมืองท่าค้าขายสมัยโบราณของชาวจีนแล้วตรงไปไหว้วัดกวางตุ้งที่ชาวฟุกเกวี๋ยนนับถือเทพเจ้ากวนอูก่อนออกเรือค้าขาย

– นำชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ ชมสะพานญี่ปุ่น สะพานเกาไหลเหวียน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองฮอยอัน
ซึ่งเขื่อว่าถูกสร้างขึ้นเพื่อเชื่อมคนในชุมชนหลากหลายเขื้อชาติเข้าด้วยกัน ให้ท่านได้เก็บภาพแห้งความประทับใจ
ต่อด้วยให้ท่านได้ช๊อปปิ้งสิ้นค้าพื้นเมืองโดยเฉพาะงานฝีมือ

– กลับสู่เมืองดานัง ชมสะพานมังกรสัญลักษณ์แห่งใหม่เมืองดานัง ชมสะพานแห่งความรัก และชมดาร์ฟดราก้อน
เป็นสัตว์ในตำนานที่พ่นน้ำจากปากคล้ายกับเมอร์ไลอ้อนของสิงค์โปรเป็นอนุสาวรีย์ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองของดานัง

– รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน ณ.ภัตตาคาร (6)
– เข้าโรงแรมที่พัก
พักผ่อนตามอัธยาสัย

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566

– รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)

– นำท่านเดินทางสู่ภูเขาบานาฮิลล์อันลือชื่อของเมืองดานัง นั่งกระเช้าลอยฟ้าที่ยาวที่สุดในโลก
ภูเขาแห่งนี้ประกอบไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวรีสอร์ทโรงแรมและสวนสนุก ให้ท่านชมสวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศสทีมีดอกไม้
หลากหลายพันธุ์ ถูกจัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงาม มีมุมถ่ายรูปน่ารักให้ท่านเลือกถ่ายภาพอน่างจุใจ จากนั้นอิสระ
ให้ท่านได้เล่นสวนสนุก (FANTASY PARK) เครื่องเล่นสวนสนุกมีหลากหลายรูปแบบให้เลือก อาทิโรงภาพยนต์ 4D
โลกของไดโนเสาร์ รถไฟเหาะแมงมุม รถรางบ้านผีสิง และอีกมากมาย

– รับประทานอาหารเที่ยงบุฟเฟ่ต์อินเตอร์ณ.ภัตตาคาร (8)

– อิสระให้ท่านชมทิวทัศน์บนสะพานมือสีทองหรือสะพานโกเด้นบริจน์ จากนั้นให้ท่านเล่นรถรางเครื่องเล่นขึ้นชื่อของเวียดนาม
เป็นรถไฟเหาะขนาดเล็ก ที่บังคับด้วยมือจะไปช้าหรือเร็วอยู่กับการควบคุมของเราเอง
(การเล่นรถไฟเหาะไม่อนุญาตให้นำมือถือหรือกล้องมาถ่ายภาพได้ ทางเจ้าหน้าที่จะมีจุดให้บริการถ่ายภาพให้ 2 จุด
ท่านสามารถเลือกซื้อภาพตนเองไว้เป็นที่ระลึกได้ตามใจชอบ)

– ได้เวลาอันสมควร นำท่านลงสู่ภูเขาบานาฮิลล์ เพิ่อไป รับเสื้อและรับ BIB ยังสถานที่กำหนดไว้เสร็จเรียบร้อย
นำท่านสู่สะพานมังกรและคาร์ฟดราก้อนตามด้วยสะพานแห่งความรัก ให้ท่านได้ชื่นชมความสวยงามแห่งเมืองดานัง

– รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน (9)

– เข้าโรงแรมที่พัก
พักผ่อนตามอัธยาศัย เก็บแรงไว้วิ่งตอนเช้า

วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2566

– รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม (10)

– นำท่านสู่จุดสตาร์ท

วิ่งเสร็จแล้วรอนำทุกท่านกลับโรงเพื่อเช็คเอ๊า

– รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน ณ.ภัตตาคาร (11)

เสร็จแล้วนำท่านสู่ตลาดฮาน ตลาดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง ให้ท่านอิสระในการช๊อปของพื้นเมืองและของฝากต่างๆ

สมควรแก่เวลาพาท่านสู่สนามบินเพื่อบินกลับ กทม

18.10 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เอเซียเที่ยวบินที่ FD…

– รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน (อาหารบนเครื่อง) (12)

19.55 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

(หมายเหตุ: เวลา/โปรแกรม/รายการ/สถานที่ท่องเที่ยว อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

ค่าใช้จ่าย ท่านละ 19,500 บาท (ไม่รวมค่าสมัคร)
ค่าใช้จ่ายรวม:
– รถบัส หรือ รถตู้ปรับอากาศ ตาม โปรแกรม ทัวร์ และ วิ่งมาราธอน
– ค่าที่พักโรงแรม 3 คืน พักห้องละ 2 ท่าน (ไม่รับพักเดี่ยว) / ค่าอาหารตามรายการ
– ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
– ค่าน้ำดื่ม ขนมให้บริการ
– ค่าทิปไกด์
– ค่าภาษีสนามบินกรุงเทพฯ และ ดานัง
– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ –ดานัง– กรุงเทพ ชั้นประหยัด
(จองแบบ เลือกที่นั่ง,ประกัน,โหลดกระเป๋า 20 กก.)
– ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 500,000 -1,000,000 บาท ตามเงือนไขของบริษัทประกันภัย

ค่าสมัคร
EARLY BIRD FEE (Dec 20 – Feb 14)
10km = 1,500 บาท
21km = 2,100
42km = 2,600

NORMAL FEE (From Feb 15 – )
10km = 1,750
21km = 2,550
42km = 3,100

************************************************
กรณีที่จองและโอนเงินมาช้า ถ้าค่าเครื่องบินหรือค่าโรงแรมปรับราคา จะแจ้งให้ทราบ เพื่อยืนยันการจอง
************************************************
**เงื่อนไขการจองและการชำระเงิน
– ชำระเงินค่ามัดจำ 10,000 บาท และค่าสมัคร
– สำหรับส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 1 เดือน (ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 66)
(เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น หากชำระเงินมัดจำแล้ว ไม่ร่วมเดินทางไปด้วย/ยกเลิก ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินมัดจำทั้งหมด)

ท่านที่ต้องการร่วมเดินทางไปกับแพทรันนิ่ง
แจ้งความจำนงค์ และโอนเงินค่าใช้จ่ายมาได้ที่

ธนาคารกรุงไทย สาขาการท่าเรือแห่งประเทศไทย
บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี นายเกียรติศักดิ์ แหล่งอุดมสุข
บัญชีเลขที่ 384-0-17836-3

หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ช่วยส่ง
– สำเนาการโอนเงิน
– สำเนาพาสปอร์ตหน้าแรก (มีอายุเหลือ 6 เดือนก่อนวันเดินทาง)
– ระยะที่ต้องการสมัครวิ่ง
– ขนาดเสื้อ
– กรุ๊ปเลือด ใช้สำหรับกรอกสมัคร
– หมายเลขโทรศัพท์ สำหรับติดต่อกลับ

มาที่:
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
089-7923445 (น้าแพท)

(รับจำนวนจำกัด)

SUNDAY, AUGUST 06TH, 2023
2:00AM Bag Drop area opens
2:30AM Warm-up for 42Km runners
2:40AM – 3:00AM 42Km Runner Assembly
3:00AM 42Km Starts
3:30AM Warm-up for 21Km runners
3:40AM – 4:00AM 21Km Runner Assembly
4:00AM 21Km Starts
5:30AM 10Km Runner Warm-Up
5:40AM – 6:00AM 10Km Runner Assembly
6:00AM 10Km Starts
** 8:00AM 21Km – COT (Cut-off-time) 21= 4 h.
9:00AM The Awarding Ceremony
** 8:30AM 10Km – COT (Cut-off-time) 10= 2.30 h
** 10:00AM 42Km – COT (Cut-off-time)) & End 42=7 h

All runners who cross the start and finish line during the race will receive
their finisher shirts (42KM and 21KM races)

All runners who cross the finish line within the respective cut off time
for their respective registered races will receive the race medal.

FULL MARATHON
Race Date: Sunday, August 6th, 2023
Start time: 3:00 AM
Cut Off Time: 7 hours

CUT OFF POINTS
Km25 Tran Thi Ly Bridge 7:30
Km31 Thuan Phuoc Bridge 8:30
Km37 Loopback point 9:30
Km42 Cut-off time 42KM 10:00

HALF MARATHON
Race Date: Sunday, August 6th, 2023
Start time: 4:00 AM
Cut Off Time: 4 hours

10KM
Race Date: Sunday, August 6th, 2023
Start time: 6:00 AM
Cut Off Time: 2,5 hours

0
ร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้นะครับx
X